Soutěž o dálniční známku

Pravidla spotřebitelské soutěže „Soutěž o dálniční známku“

Kateřina Říhová pro své zákazníky připravila spotřebitelskou soutěž. Smyslem akce je zajistit zákazníkům i potencionálním zákazníkům možnost zúčastnit se jednoduché soutěže se zajímavou cenou. K úspěchu v soutěži je potřeba nakoupit vybrané zboží v min hodnotě 400,-bez dopravy.

Provozovatel a organizátor: Provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost Kateřina Říhová 

 Místo a termín konání soutěže: Soutěž probíhá na území České republiky v době od 1.12. 2018,  do 15. 1. 2019, (dále jen „doba konání soutěže“). 

 Podmínky účasti v soutěži: Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let při splnění veškerých podmínek účasti v Soutěži stanovených těmito pravidly (dále jen „účastník soutěže“).

Do soutěže se účastník soutěže zapojí tak, že nakoupí v min. hodnotě 400,- bez dopravy na webu www.spokojene-zviratko.cz

Do soutěže budou zařazeny pouze ty objednávky, které byly doručeny do soutěže v době trvání soutěže. Formuláře doručené do soutěže před zahájením soutěže nebo po jejím ukončení nebudou do soutěže zařazeny.

 

 Průběh soutěže a určení výherců:

Pro zjištění nároku na výhru a veškeré související úkony bude jako identifikace účastníka soutěže použito dat uvedených účastníkem soutěže v jeho objednávce. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za nesprávné údaje účastníka soutěže. 

Výherce bude určen slosováním, na jehož konci bude náhodně určen 1 výherce. Výsledky soutěže spokojene-zviratko.cz zveřejní na Instagramu ,Facebooku a po telefonu. Údaje o výherci budou uvedeny v rozsahu jméno, příjmení a výhra. 

V případě výhry bude účastník soutěže kontaktován přes telefonní hovor. Jestliže nebude výherce reagovat na zprávy do 19.1.2019 nebo nedodá adresu, na kterou má pořadatel výhru zaslat, bude vybrán náhradník a nárok prvního výherce na výhru zaniká. Místo a čas předání výhry s výhercem bude domluveno individuálně. Doručení výhry je pro výherce zdarma. 

 

Předání výher: Oznámení o výhře bude výherci oznámeno přes telefonní hovor a bude zmíněn na Instagramu a Facebooku pod soutěžním příspěvkem a to nejpozději do 15.1.2019. Výhra bude tomuto výherci odeslána na adresu výherce. Předání výhry je podmíněno podpisem předávacího protokolu. 

Pořadatel si vyhrazuje právo zaslat výherci výhru do 60 dní ode dne ukončení soutěže. Nebude-li ze strany výherce poskytnuta součinnost pro předání výhry do 7 dnů ode dne, kdy byl o ni pořadatelem požádán, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. O míře součinnosti u jednotlivých výher rozhoduje pořadatel v závislosti na typu výhry. V případě, že výherce písemně odmítne výhru od pořadatele převzít, resp. nepřevezme od provozovatele doručovací služby zásilku s výhrou, nárok výherce na výhru zaniká.

 

Provozovatel soutěže nepřebírá žádnou odpovědnost za nedoručení výhry způsobené jinými subjekty či skutečnostmi nezaviněnými provozovatelem. Zákazník je povinen zkontrolovat, zda není zásilka poškozená.

 

Obecná pravidla: Ze soutěže jsou automaticky vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti spokojene-zviratko.cz a jejich rodinní příslušníci. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen, pokud poruší pravidla soutěže.

Vytvořením objednávky s vybraným zbožím účastník soutěže současně uděluje provozovateli souhlas s účastí v soutěži, souhlas s pravidly a souhlas k použití jeho osobních údajů a osobnostních prvků.  Výhru nelze vyplatit v penězích, ani vyměnit za jiné plnění. Na výhru se nevztahuje záruka (záruka se vztahuje pouze na prodanou věc). 

O reklamacích, stížnostech či námitkách účastníků soutěže rozhoduje s konečnou platností provozovatel. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Znění pravidel je uveřejněno na www.spokojene-zviratko.cz Pro případ, že se účastník soutěže stane výhercem, uděluje provozovateli odesláním objednávky  souhlas k bezplatnému užití jeho jména a příjmení, adresy (pouze v rozsahu názvu obce a státu) a fotografie k reklamním a propagačním účelům provozovatele na webových stránkách www.spokojene-zviratko.cz a sociálních sítích společnosti spokojene-zviratko.cz

 

 

 

 

Výhry V soutěži je následující výhra: 

1x dálniční známka pro rok 2019